928 103 172 02 - Connecting Rod Nut - 78 to 95

928 103 172 02 - Connecting Rod Nut - 78 to 95
A connecting rod nut for Porsche 928s.
928 103 172 02 - Connecting Rod Nut - 78 to 95

928sRus, Inc.

$2.95 
SKU: 92810317202

Connecting Rod Nut - 16 needed
#19 on the PET Drawing - Torque 55 Ft Lbs. 

Our brands

The 928s Porsche emblem.